Osoby niepełnosprawne w czasie pandemii COVID-19

2020-10-22

Osoby niepełnosprawne w czasie pandemii COVID-19
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, razem z Departamentem ds. Programów Wydział ds. Badań i Analiz, przygotowali specjalny raport, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat działań pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w czasie pandemii COVID-19. Jest on dostępny na stronie PFRON-u pod adresem: https://tiny.pl/74vjc . Warto zapoznać się z jego treścią.

Najważniejsze wnioski, jakie przedstawia raport, to:

 • zdecydowana większość przedsiębiorców wdrożyła działania ochronne o charakterze sanitarnym. Niezależnie od typu działania, nieco większy odsetek wskazań zanotowano po stronie pracodawców chronionego rynku pracy.

 • w czasie rozwoju epidemii pracodawcy z chronionego rynku pracy częściej wysyłali pracowników (zarówno pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami) na zaległe urlopy wypoczynkowe. Pracodawcy chronionego rynku pracy częściej też udzielali pracownikom (pełnosprawnym i niepełnosprawnym) dodatkowych urlopów opiekuńczych na dziecko, urlopów postojowych i bezpłatnych.

 • z urlopów opiekuńczych na dziecko, które zostały wprowadzone w związku z epidemią częściej korzystali pracownicy pełnosprawni.

 • 2/3 firm otwartego i chronionego rynku pracy przyznało, że epidemia wymusiła zmianę organizacji pracy w ich zakładach.

 • w związku z rozwojem epidemii realizacja zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w większości zakładów aktywności zawodowej została ograniczona lub zawieszona.

 • zmniejszenie wymiaru etatu w związku z epidemią częściej dotyczyło pracowników pełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców chronionego rynku pracy.

 • przedsiębiorcy planują podjęcie określonych działań zaradczych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii w kontekście działalności firmy.

 • ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzone w związku z epidemią, w okresie od momentu wybuchu pandemii do chwili realizacji badania, nie przełożyły się w sposób istotny na skalę zwolnień.

 • 61% pracodawców otwartego rynku pracy i blisko 70% przedsiębiorców chronionego deklarowało pogorszenie sytuacji ekonomicznej firm, także większy odsetek przedsiębiorców chronionego niż otwartego rynku pracy, w perspektywie półrocznej, przewidywał negatywne skutki epidemii dla działalności firmy.

 • pracodawcy chronionego rynku częściej niż pracodawcy otwartego rynku przewidują w najbliższej przyszłości redukcję zatrudnienia pracowników niepełnosprawnym.

 • najczęściej zgłaszane przez pracowników niepełnosprawnych problemy w związku ze świadczeniem pracy w czasie rozwoju epidemii dotyczyły obaw przez zarażeniem się koronawirusem oraz kwestii bezpiecznego dojazdu do pracy.

 

Kontynuacje trzech ostatnich punktów i nie tylko, możemy znaleźć we wnioskach z innego badania przeprowadzonego przez Fundację Aktywizacji na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19. Niestety większość obaw, jakie mieli zarówno pracodawcy jak i osoby niepełnosprawne, ma swoje odzwierciedlenie dzisiaj. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w kwietniu bieżącego roku, a drugie natomiast w dniach 14-30 września. Fundacja aktywizacji, przygotowała szczegółowe raporty, które są dostępne na ich stronie internetowej. Warto zwrócić uwagę na infografikę, która bardzo przejrzysto pokazuje, jak zmieniła się sytuacja osób niepełnosprawnych w zaledwie pół roku po wybuchu pandemii. https://tiny.pl/74vjf

Z największym niepokojem patrzy się na znaczny wzrost liczby osób zwolnionych z pracy. Wzrósł dodatkowo odsetek liczby osób, które w wyniku pandemii COVID-19 pracują w mniejszym wymiarze godzin pracy z 22% do 37,5%. To wszystko jest następstwem problemów z jakimi borykają się pracodawcy. Prawie 90% grupy pracodawców, zmaga się ze skutkami pandemii do dzisiaj. Czekamy na dalsze informacje i badania, które pozwolą nam monitorować sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Bibliografia:

 1. https://tiny.pl/74vj5

 2. https://tiny.pl/74vj1

 3. https://tiny.pl/74vjj

 4. hhttps://tiny.pl/74vj4

Do góry